• به اطلاع اعضاء محترم صنف می رساند پایان تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به پایان سال 93 می باشد.