1 – آقای محمدرضا کلانتری اسکوئی رئیس اتحادیه           Mr. Mohamad Reza Kalantarioskoei  President    

2- آقای حسین شجاعی  نایب رئیس اول اتحادیه                 Mr Hossein shojaie Bord of Directors            حسین شجاعی

3- آقای سیدمجید حسینی نایب رئیس دوم اتحادیه        Mr Syed Majid Hossaini    Bord of Directors         حسینی-مجید

4- آقای فریدون سلامی فر  دبیر اتحادیه                         Mr. Fereydoun salamifar  Bord of Directors      سلامی-فر-فریدون

5 – آقای علیرضا عباسی خزانه دار اتحادیه                           Mr.AliReza Abasi     Bord of Directors        

:: بازرس هیئت مدیره

6- آقای امیر طرخورانی بازرس اتحادیه                                         Mr Amir trkhorani   Bord of Directors      طرخورانی-امیر