• اعضاء محترم صنف می توانند شکایات خود را به ایمیل اتحادیه به نشانی INFO@DENTALUNION.IR ارسال نموده و از دفتر اتحادیه پیگیری نمایند ./

با تشکر از همراهی شما