اعضاء محترم می توانند  روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 9  الی 12 جهت دریافت خسارت بیمه درمان تکمیلی با ارائه مدارک به شرح ذیل به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند

  • کپی از دستور پزشک
  • کپی از جواب و گزارش خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی
  • اصل قبض پرداختی