جلسه مشترک اداره محترم غذا ودار با هیئت مدیره اتحادیه