احتراماً ، با توجه به نامه شماره 27948/8 مورخ 94/4/1 اتاق اصناف تهران در خصوص تهیه بانک جامعه اطلاعاتی و تدوین استراتژی های صادراتی و ایجاد پیوند مناسب میان بنگاههای تولیدی صنفی و صنعتی ، بدینوسیله مقتضی است کلیه تولید کنندگان صنف که دارای صادرات مستقیم و یا غیرمستقیم می باشند جهت تکمیل فرم مشخصات صادره کننده به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند./