احتراماً ، به پیوست تصویر دستمزد مقطوع مبنای کسر بیمه سال 1397 سازمان تامین اجتماعی در خصوص صنف تجهیزات و مواد دندانپزشکی حضورتان ارسال می گردد مقتضی است جهت تنظیم و تسلیم حق بیمه کارگران و کارکنان واحد خود موارد اعلامی مد نظر قرار گیرد.

بیمه