احتراماً ، پیرو بخشنامه شماره97/338 مورخ 97/3/23 اتحادیه در خصوص شرکت های که برای واردات با ارز به نرخ 4200 دچار مشکل گردیده اند و با توجه به نامه شماره 33/23647 مورخ 97/4/23 اتاق اصناف تهران به پیوست یک برگ فرم اطلاعات به منظور بررسی و برنامه ریزی جهت حمایت از بنگاههای صنفی در شرایط خاص حضورتان ارسال خواهشمند است همکاران محترم که با این مشکل مواجه گردیده اند فرم مربوطه را تکمیل و در اسرع وقت به دفتر اتحادیه ارسال فرمایند .

ناعتر