احتراماً ، با توجه به نامه شماره 33/7689 مورخ 97/2/17 اتاق اصناف تهران به پیوست تصویر نامه شماره 972/75/23680 مورخ 97/2/5 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص کار فرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می نمایند جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد

قانون کار