احتراماً ، نظر به اینکه مقرر گردیده در خصوص تعیین تکلیف دفتر اتحادیه که در مجتمع سینا سنتر خریداری شده تصمیم گیری شود لذا هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم گیری نهایی در خصوص واحد فوق جلسه ای حضوری با کلیه مالکین این مجتمع در روز سه شنبه مورخ 97/4/5 راس ساعت 15 در محل سالن کنفرانس مجتمع سینا سنتر خواهند داشت . شایسته است ضمن حضور در این جلسه نسبت به اطلاع رسانی همکاریهای لازم مبذول فرمایند ./